Πού βρίσκεται / Location

Η κοινότητα του Βασσαρά βρίσκεται στην καρδιά μας. Αλλά στην περίπτωση που θέλετε να φτάσετε στην καρδιά της:

Vassara’s Community is in our heart, but  in case you want to reach it:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s